Sekrety wody to projekt, którego celem jest poruszenie problematyki wodnej na wielu płaszczyznach. Nadrzędnym założeniem projektu jest pogłębienie wiedzy odbiorców dotyczącej współczesnych problemów związanych z wodą oraz uświadomienie społeczeństwu znaczenia i roli wody w przyrodzie, dbałości o jej zasoby jak również wypracowanie szkolnych sposobów skutecznego jej oszczędzania oraz zabezpieczenia się przed klęskami (suszą czy powodzią).

W ramach projektu zostanie zorganizowana Szkoła Letnia dla uczniów szkoły podstawowej jak również planowane jest przeprowadzenie dwóch seminariów naukowych odbywających się w trybie zdalnym (online) dla uczniów szkół średnich. Podczas seminariów, zaproszeni eksperci wygłoszą referaty dotyczące ważnych aspektów związanych z wodą.

Projekt o tematyce związanej z gospodarką wodną jest niezwykle istotny dla rozwoju społecznego Polski, głównie ze względu na fakt, iż postępujące zmiany klimatu wymagają modyfikacji dotychczasowego rozumienia gospodarki wodnej, a brak działań w tym zakresie skutkować będzie problemami z wodą.
O NAS image
Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki.
FINANSOWANIE imageFINANSOWANIE image
 

Seminarium I - Barwy wody

Wydarzenie miało formę zajęć online, na których przybliżono Uczniom szkoły średniej pojęcia śladu wodnego i jego elementów. Uczniowie dowiedzieli się również w jaki sposób mogą retencjonować i ponownie wykorzystać wodę, przyczyniając się m.in. do przeciwdziałania negatywnym skutkom suszy.

20.03.2023
 

Seminarium II - (Roz)liczmy się z wodą

Kolejne wydarzenie online z udziałem naszych Ekspertów i Uczniów szkoły średniej. Tym razem zajęliśmy się elementami gospodarki cyrkularnej w gospodarce zasobami wody. Wspólnie pochyliliśmy się nad bilansami zasobów wodnych i wielowymiarowymi kosztami wody i jej marnotrawstwa.

28.03.2023
 

Szkoła Letnia (12-16.06.2023)

Szkoła letnia odbyła się w Polsce. Jej ideę stanowiła integracja uczestników oraz trenerów w środowisku sprzyjającym wspólnym działaniom. Planowane miejsce wydarzenia znajdowało się z dala od centrum miast, co zapewniło spokój i motywację do pracy zespołowej. Podczas trwania szkoły letniej zaplanowano dla uczestników wiele zadań edukacyjnych związanych z tematyką projektu.

12.06.2023

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) powstał w 1986 roku w Krakowie jako jednostka wchodząca w skład PAN. Instytut zatrudnia ponad 100 osób. Główne obszary badawcze Instytutu to surowce mineralne, geodynamika synoptyczna i geotermiczna polskich basenów geostrukturalnych, rozwój systemów informatycznych w celu prognozowania rozwoju gospodarki surowcowej, ekonomika paliw i energii, regionalizacja polskiej polityki energetycznej w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym, składowanie odpadów przemysłowych na wyeksploatowanych kopalniach i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zrównoważony rozwój regionów Polski.

Pracownia Surowców Biogenicznych prowadzi badania z zakresu zarządzania i inżynierii środowiska oraz biotechnologii. Pracownia uczestniczy w projektach międzynarodowych (Horyzont 2020, EIT Raw Materials, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ) związanych z gospodarką zasobami i odpadami, w tym opracowywanie rekomendacji (map drogowych) dotyczących wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze surowców, sektorze wodno-ściekowym, nawozowym i rolno-spożywczym.

Marzena Smol

Paulina Marcinek

Dominika Szołdrowska