LIDER PROJEKTU image
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) powstał w 1986 roku w Krakowie jako jednostka wchodząca w skład PAN. Instytut zatrudnia ponad 100 osób. Główne obszary badawcze Instytutu to surowce mineralne, geodynamika synoptyczna i geotermiczna polskich basenów geostrukturalnych, rozwój systemów informatycznych w celu prognozowania rozwoju gospodarki surowcowej, ekonomika paliw i energii, regionalizacja polskiej polityki energetycznej w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym, składowanie odpadów przemysłowych na wyeksploatowanych kopalniach i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zrównoważony rozwój regionów Polski.

Pracownia Surowców Biogenicznych prowadzi badania z zakresu zarządzania i inżynierii środowiska oraz biotechnologii. Pracownia uczestniczy w projektach międzynarodowych (Horyzont 2020, EIT Raw Materials, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ) związanych z gospodarką zasobami i odpadami, w tym opracowywanie rekomendacji (map drogowych) dotyczących wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze surowców, sektorze wodno-ściekowym, nawozowym i rolno-spożywczym.